Tag Archives: GANGNAM

  • 0

GANGNAM STYLE OF USA

Tags : 

?i?u nh?y ph?ng theo dáng c??i ng?a, l?c ng??i, ??p tay vào nhau c?a m?t rapper có thân hình m?m m?m v?i giai ?i?u có ?i?p khúc ??n gi?n: “Oppan Gangnam Style” (“Anh có phong cách Gangnam” – nói v?i m?t cô gái). ??ng sau ?i?u nh?y có ph?n l?n x?n, hài h??c c?a ca khúc chinh ph?c toàn th? gi?i là m?t bài lu?n xã h?i tinh t? v? nh?ng ng??i giàu m?i n?i ? Gangnam – m?t qu?n giàu có c?a th? ?ô x? s? kim chi. Gangnam ch? là m?t góc nh? c?a Seoul nh?ng nó g?i c?m h?ng v? m?t ph?c h?p c?a n?i khao khát, thèm mu?n và c? ghen t?. Qu?n Gangnam ngh?a ?en là phía nam con sông. Kho?ng g?n hai th? k? tr??c, Gangnam ch? là nh?ng ngôi nhà hoang hóa bao b?c b?i nh?ng rãnh thoát n??c và vùng ??t nông nghi?p r?ng l?n. Tuy nhiên, Gangnam b?t ??u phát tri?n bùng n? vào kho?ng nh?ng n?m 1970 c?a th? k? tr??c. Hi?n t?i, giá trung bình m?t c?n h? ? Gangnam kho?ng h?n 700.000 USD (14,5 t? ??ng) – con s? mà m?t h? gia ?ình ? Hàn Qu?c m?t kho?ng18 n?m ?? tích góp. S? giàu có nhanh chóng ?ã thu hút v? Gangnam các c?a hi?u th?i th??ng nh?t, các câu l?c b?, các ??a ch? ph?u thu?t th?m m? cùng n?n giáo d?c t? hàng ??u dành cho con nhà giàu… ?ây c?ng là n?i n?i ti?ng c?a ti?c tùng xa hoa, n?i ng??i dân phung phí ti?n c?a vào các m?t hàng xa x? ?? làm n?i b?t s? giàu có c?a h?. Gangnam tr? thành ??a ch? ???c thèm mu?n nh?t ? Hàn Qu?c nh?ng c?ng khi?n ng??i ta n?y sinh s? ?? k?, d? ?ng. Và “Gangnam Style” – m?t khái ni?m ph? bi?n ? Hàn Qu?c – chính là ?? ch? phong cách s?ng c?a t?ng l?p ng??i giàu m?i
Video Rating: 4 / 5


If you need help give us a call.